,

SINABİÇ, DALİSANDOS ANTİK KENTİ – Dr. Ümit AKGÜN

Kayıp bir Kent. Antik kent Dalisandos’un kesin yeri, 19. YY dan beri tartışılır. Bu konuda araştırmalar yapan D. French Konya (Likonia)’daki Belören üzerinde karar kılmıştır. Bu olasılık, Kilikya, İzoria ve Likonia’nın bir yönetim birliği çerçevesindeki (M.S. 137’den sonra) kendisini Likonia’ya ait sayan kentin, az miktarda basılan sikkelerine dayanarak düşünülmüş olmalı.
Oysa yeni kaynaklar Dalisandos’u İzorya’ya ait sayıyor. Kaynaklardaki coğrafi tanımlar, ufuk ve alan tarifleri, kuşkusuz Belören’den fazla Sinabiç’a uyuyor. Bu nedenle biz de, bu görüşe katılıyor. Sınabiç’la Dalisandos’u aynı yer olarak kabul ediyoruz. Mut’un (Klaudiopolis) 6 km. kuzeyindeki bugünkü Sinabiç’in bulunduğu yer, büyük olasılıkla Dalisandos’tur.
Ayrıca Dalisandos adını taşıyan bir değil, iki yerleşimin olması da düşünülebilir.
Antik yerleşimin batısındaki Koropisos (Dağpazarı)’tan gelen Pirinsuyu ovasına hakim yükseklikteki bir kaya kütlesinin üzerinde yer alır.
Kaynaklarda Dalisandos’un ismen bir şehir olduğu, fakat azize Tekla’nın bu şehre verdiği önem yüzünden, inanç yönünden büyük şöhreti olduğu bildiriliyor. Rivayete göre, Tekla Bayramı esnasında (24 Eylül) şehrin yüksek bir yerine çıkıldığında (muhtemelen nekropol alanı) gökyüzünde; Seleukia’dan (Silifke) Dalisandos’a doğru süzülen ve içinde bakire Tekla olan “ateşten bir araba” hayali görülür imiş. Dalisandos’ta Tekla kilisesi dışında bir de Teodoros Kilisesi vardır. Bu gün kilise çevresinde birkaç soğuk su kaynağı yer alır. Bu kutsal alanda bereketli ürün alındığı ve pek çokçiçeğin açtığı söylenir.
Hierokles Dalisandos’u (5.yy.) İzorya şehirleri arasında sayıyor. Toplam 22 şehir şöyle sıralanabilir. Klaudiopolos (Mui), Diocaseria (Uzuncaburç), Olba, Dalisandos (Sınabiç), Sibilia, Kelenderis (Aydıncık), Anemurion (Anamur), Titopolis, Lamos, Antakya, Kragos, Nefilion, Kestrol, Selinos(Gazipaşa), İotope, Philidelphia (Damlaçalı yakınında çok önemli bir şehir), Germanikopolis (Ermanek), Musbada, Dometiopolos, Sbida, Zenonopolis, Adrasus (Balabolu), Moloe, Neopolis, Kodaka, (Sarıkavak yakınında), Prekana (Sütlüce-Zeyne yakınında), Apaka (Alahan), Konstantin Porphyrgennetos. Dalisandos’u İzorya’nın onuncu şehri olarak tanımlıyor.
Dalisandos’un tanınmış ilk piskoposu olan Marinos 381 yılında Konstatinopol konsülüne katılmıştır. Bizans imparatoru I. Lions’un dul eşi Verina 478 yılında Dalisandos’a sürgün gelmiştir. Altı yıl sonra da Verina  Tarsus’ta Dalisandos asıllı Leontios’u imparator ilan etmiştir.
962 yılında Konstantionopol konsülünde Dalisandos’u piskopos kosmos ve 787 yılında ikinci Niceanum konsülünde de piskopos konstantinos temsil etmiştir.
Kaynaklarda Dalisandos’un 721 yılında bir Arap akınına uğradığı da kaydedilmiştir.
Dalisandos Seleukeie (Silifke) baş piskoposluğuna bağlı bir piskoposluk olarak (M.S.969) Antakya başpiskoposluğuna 12. yy.’dan sonra Konstantinopel Patrikliğine bağlanmıştır. Dalisandoslu piskopos Leon’un adına da 11. ve 12.yy’a ait bir mühürde rastlıyoruz.
Şehrin akropolü bugün bile belli olan surlarla çevrilmiştir. Pek çok kiremit kırıntısı ve bina kalıntısı görülebilir. Nekropoldeki lahitler, Orta imparatorluk dönemine aittir. Erken Bizans dönemine ait olanına rastlanmamıştır. Nekropolde ellisi önceden tesbit edilmiş lahitten söz edilse de, bugün sekiz adeti sağlam görülmektedir. Burada Karain adı verilen doğal bir mağara da görülmeye değer sayılır.Mağarayı  kadınları da incelediler.
Kaynakça : Hild ve Hellenkemper, Kilikya ve İzorya, Doç. Dr. Ender Varinlioğlu – Yaprak Eren, (İngiliz Arkeolojisi Ens. Kütüphane Müd.) – Hasan Kömür.
*Bu yazı  “İçel Sanat Külübü” Aylık Bülteni “Nisan 1995 – 35.Sayı” sından alınmıştır.

Biyografik Bilgi

scroll to top