,

İÇEL REHBERİ — BÖLÜM 5 – (SOSYAL – SİYASAL BAKIMDAN)

He.jpg

İÇEL REHBERİ — FUAD AKBAŞ – SAİT UĞUR

S o s y a l   B a k ı m d a n  :    M e r s i n  d e    h a y a t

Kitabın başından (birinci bölümden) başlamak için bu satırı tıklayınız.

Mersin sosyal bakımdan ileri bir merkezdir. Mersin halkı  muhtelif  taraflardan gelip yerleşmiş bulunan tacir, esnaf ve içtimaî vaziyet itibariyle yüksek evsaf taşıdığından Mersinde sosyal hayat çok çabuk inkişaf etmiştir: Halkın mühim bir kısmı Türktür. Ticaret merkezi olduğu için Müslüman olmayan anasırla, Türk olmayan unsurlar da vardır.
Mersinde sosyal bakımından hayat iyidir. Şehrin iki sineması, muhtelif gazinoları, yazın deniz kenarında oturacak sahil gazinoları vardır. Lokantaları da   iyidir.
Halkın ekserisi tacir ve esnaftır. Memurlar esasen devlet makanizması mikdarındadır. Son yıllarda cenura açılan kapı olduğu için Türkiyenin dört bir köşesinden Mersine gelen tacirler, esnaflar burada aJış veriş etmektedir. Bu sebepten tacir ve esnaf sınıfı çok çabuk zengin olmuştur. Zengin ve yüksek tacir adedi de hergün artmaktadır.
Zengini çok, refah fazla olduğu için sosyal hayattaki inkişaf da çok olduğundan Mersin halkı hususî hayatlarında eğlenmeği de severler.
Sinemaya, kışın Tüccar Kulübünde çaylı danslara gderler. Ayrıca senenin bir çok zamanlarında muhtelif cemiyetler menfaatine tertip edilen balolar olur.
KULÜPLER :
Mersinde Tüccar Kulübü vardır. Tüccarların toplandığı bu Kulüp binasında lokanta, oyun salonu olduğu için tanınmış simalar ekseriyetle burada toplanırlar.

S i y a s a l    b a k ı m d a n  :                                                                                    M      E    R     S      İ     N

Siyasal bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet İdare Heyeti vardır. Reis Mitat   Toroğlu    (eski Belediye reisi),    idare heyeti âzası : Fuat Mörel, Refik Erdem, Şükrü Şıhman, Enver Ali Germen (Elektrik Şirketi Müdürü), Rıza Bozkurt (Tüccardan), Fikri Mutlu (eski İçel mebusu), Ferit Kuran (Orta Mektep Müdürü, Yusuf Kılıaç (Tüccardan).
HALKEVİ :
Mersin Halkevi, Yoğurt Pazarı arkasındaki binasındadır. Parti binasının karşısında bulunan bina Mersin   Halkevinin bütün ihtiyaçlarını karşılamadığından Halkevi için    güzel bir bina inşasına  karar  veriimiştir.  Yeni binanın  inşasına başlanmıştır.
Mersin Halkevinde dokuz şube de çalışmakladır. İ933 de kurulan Halkevinin Dil, Tarih, Güzel Sanatlar, Köycülük, Gösteri kolları bilhassa faaldir.
Halkevi idare heyeti şu zevattan müteşekkildir :
Ferit Kuran, Sait Uğur, Fikri Mutlu, Vasık İnal, Reşat Demir, Muharrem Yeğin, Tevfik Demirok, Fazilet Narman, Fuad Akbaş, Enver Aytür, Selim Dönmez.
TÜRK HAVA KURUMU :        ‘
Mersin Türk Hava Kurumu Şubesi çok faaldir. Halkın zengin olması ve hamiyette de çok ileri bulunması dolayısiyle her yıl vasatî olarak …………. yardım eder.
Kurum namına senede iki defa tertip edilen balolar çok cazip olur ve  halkın hamiyet izharına vesile olur.
1942 de Mersin Türk Hava Kurumu azaları şu zevattan mürekkepti :
Başkan : Zekiye Olgaçay, İkinci Reis : Kadri Sabnncu, Mürakip : Tevfik Atalay, Muhasip : Ziya Talas, Tahsildar : Hasan Gürepik, Rifat Tekyiğit. İdare Heyeti azaları : Naci Aydış, Halil Serim, Sait Uğur, İbrahim Akıncı, Hayri Güler, Naci Kardeş, Mustafa Gazioğlu, Ali Rıza Altay, İhsan Aksu, Fuat Akbaş, Muharrem Yeğin, Müzeyyen Turhan, Muhsine Garudî, Ali Safa, Nazım Miskavî, Osman Coşkun.
……………..
Mersin Belediyesi
Memleketimizin en işlek liman şehri olan Mersin’in günden güne inkişaf etmesi dolayısile Mersinde de Belediye vazifeleri hergün artmaktadır.
Otuz binden fazla nüfuslu bir şehir olan Mersin Belediyesinin şehrin ihtiyacmı karşılayacak bütçesi ……….
Bu mikdarın yüzde 33 ü memur maaşlarına verildikten sonra geri kalan mikdarla şehre âit bir çok ihtiyaçların temini için ç ılışılmaktadır.
Bu günkü vaziyet de şehirde Belediyecilik bakımından esaslı işler yapılmıştır :
1—    ELEKTRİK :
Şehrin bütün ihtiyacını karşılayacak elektrik vardır. Ancak şehir günden güne inkişaf ettiğinden bu günkü ceryan mikdarı kâfi gelmemektedir. Elektriği temin eden Elektrik Şirketi yeni makine getirtmek için uğraşmakşadır.
2—    SU
Şehrin su ihtiyacı tamamen temin edilmiştir. Yapılan süzme tesisatı ve tazyik makinesi ile şehre temiz su verilmekiedir.
3—    KANALİZASYON
Şehre …………kanalizasyon yaptırılmıştır. İhtiyacı tamamen karşılayacak vaziyettedir.
4—     İMAR PLANI
Mersin’in imar plânını tanınmış şehir müteahssısı Yansen hazırlamıştır. Bu plâna göre şehrin deniz kenarında bir bulvar açılacak ve şehir bu günkü vilâyet konağı tarafına ve Bahçe mahallesine doğru uzayacaktır.
5—   KALDIRIM
Şehrin bir çok yollarında bilhassa esas caddelerde kaldırım yapılmıştır. Ancak liman ve ticaret şehri olduğu için mütemadiyen nakliyat ve demir çemberli tekerlekli arabaların ağır sıkleti kaldırımları tahrip etmektedir.
6—    SIHHAT İŞLERİ
Belediye sıhhat işleri çok muntazamdır. Kadrosu da geniştir. Dispanser, süt çocuğu muayenesi ve ebesi vardır.
Dispanserinde bir sene zarfında 11173 hasta ayakta tedavi edilmistir. Süt çocuğu muayene ve müşavere işlerinde de 0—1 yaş arasında 2185, 1—6 yaş arasında 2996, 6—14 yaş arasında da 1929 çocuğa bakılmıştır.
7—    SULAMA  İŞLERİ
Mersin Şehrinin etrafı bahçelik olduğu ve halkın  esas kazanç membaı bulunduğu için Mersin Belediyesi bu bahçelere su da vermektedir. Ancak Sıtma Mücadelesi ile birlikte çalışarak hastalık yapılmamasına da gayret  ediyor.
8—    VETERİNER  İŞLERİ
Mersin Belediyesinin mezbahası vardır. ………..
9— İTFAİYE İŞLERİ
Mersin’de kuvvetli bir itfaiye teşkilâtı vardır. Bilhassa itfaiyenin başında uzua yıllar İstanbul itfaiyesinde stajını yapmış grup amirliğini ifa etmiş çok çalışkan bir zatın gayretiyle itfaiye çok muntazam bir hale ifrağ edilmiştir.

 

Biyografik Bilgi

scroll to top