,

Mersin Haberleri Ekim Postası

Mersin-Bellegi-1.jpg

05 Ekim 1853 -Tarsus ve Mersin’de yol, iskele ve su yolu inşasından görevli iken özel işleri için İstanbul’a gelen mühendis Mehmet Ağanın on gün içinde görevine döneceğinin bildirilmesi.
17 Ekim 1853 – Adana’ya bağlı Mersin’de inşa olunmakta olan iskelelerin bittiği.
25 Ekim 1853 – Mersin ile Tarsus arasında yapımı bitmiş olan yol ve iskelelerden alınacak rüsumat hususunda Adana valisinin yazısı.
21 Ekim 1860 – Bezm-i Âlem Valide Sultan Evkafına kaydedilecek olan Mersin Karyesi sahilindeki arazinin deniz kenarında kumların birikmesiyle hâsıl olan kısmına bazı ecnebilerin tasarruf iddia etmekte oldukları, ancak ecnebilerin mülk edinmesi yasak olduğundan buraların senetleri muayene edilerek tasarrufunun kime ait olduğuna dair defterin gönderilmesi.
05 Ekim 1875 – Mesajeri Maritim Kumpanyasına Mersin’de iskele ve mağazalar inşa etmesi için ruhsat verilmesi hakkında Hariciye İstişare Odası’nın mütalaası.
22 Ekim 1882 -Mersin’den Adana’ya bir demir yolu yapma imtiyazının kendilerine verilmesi talebinde bulunan Mehmet Nahit Bey’le Kostaki Efendi tarafından verilen istida üzerine Umur-ı Nafia Komisyonu mazbatasının takdimi.
7 Ekim 1888 – Mersin’de Hükümet Konağı’nın yanındaki arsaya inşa edilecek postaneye ait masrafların tamirat ve ebniye tertibinden karşılanacağı.
8 Ekim 1889 – İçel sancak merkezinin Silifke’den Mersin’e nakledilmemesi talebi.
15 Ekim 1889 – Mersin kazasının son zamanlarda kazandığı ehemmiyete binaen Tarsus kazasının da ilhak edilerek, bir mutasarrıflık teşkili.
12 Ekim 1891 – Bezm-i Âlem Valide Sultan evkafından olan arsa üzerinde camii inşasına başlandığı.
07 Ekim 1892 – Rütbesi Rumeli Beylerbeyliği payesine yükseltilen ve Mersin Mutasarrıflığına getirilen Fehim Paşa’nın biran evvel görev yerine gitmesi.
26 Ekim 1892 – Almanya Prensi Aldolf’un Suriye ve Haleb’den Mersin-Kayseri tarikiyle Ankara’ya geldiğinde Vali Memduh Paşa tarafından ağırlanarak misafir edildiği ve prensin yol üzerindeki kazaları ziyaret ederek Dersaadet’e azimet edeceği.
05 Ekim 1893 – Adana ve Mersin’de çadır altında bulunan askerlerin buralardaki evlere naklettirilmesi gerektiğine ve kumandanlığa mezuniyet verilmesi için Harbiye Dairesi’nin tanzim ettiği mazbatanın takdimi.
22 Ekim 1893 – Adana ve Mersin’de çadırda bulunan efradın binalara alındığı.
12 Ekim 1894 – Mersin’de vuku bulan fırtınadan dolayı harap olan iskelelerin birisi demir ve üçü ahşap olarak tamir ettirildiği.
29 Ekim 1894 – Mersin’de fırtınadan yıkılan ahşap iskelelerin yerine mahalli belediyece Avrupa’dan celb olunan iki demir iskeleden büyüğünün hükümet konağı önüne ve küçüğünün eski iskelenin yerine konulması.
07 Ekim 1897 – Mersin’de bulunan Avusturya Lloyd Kumpanyası acente memurlarından olup Ermeni fesat komitasına yardımcı olduğu mahkemece sabit olan Brazofoli’nin sınır dışı edilmesi.
24 Ekim 1897 – Beyrut Rus Konsolosluğu memurlarından Prens Gagarin’in Mersin’e geldiği.
31 Ekim 1897 – Amerika’nın San Francisco isimli zırhlısının Mersin’den İzmir’e geldiği.
21 Ekim 1900 – Altı kıta İngiliz harp gemisinin Mersin’den İzmir’e geldiği.
28 Ekim 1900 – Nablus Mutasarrıfı Galib Paşa ile Mersin Mutasarrıfı Şükrü Paşa’nın becayiş-i memuriyetleri.
21 Ekim 1901 – Mersin Livası Mutasarrıfı Ziya Paşa’nın vazifesindeki muvaffakiyeti üzerine terfi-i rütbesine dair Adana Vilayetinin telgrafı.
21 Ekim 1901 – Mersin’de üzerine kışla yapılan arazinin bedelinin merhum Abdülkadir Paşa’nın refikasına ödenmesi.
28 Ekim 1903 – Mersin’den Yemen’e asker götüren Rus vapuru kaptanlarının taltifleri.
19 Ekim 1904 – Mersin Hükümet Konağı ile müteferriatının ikmal-i inşaatı.
31 Ekim 1904 – Ermeni fesad komitesinin, Şarki Rumeli’deki Gabrova’dan gemi ile Mersin’e silah ve patlayıcı madde sevk ettiği.
18 Ekim 1905 – Mersin Mutasarrıflığında inşası biten ve hizmete açılan hükümet konağı ile yeniden inşa edilen telgraf ve posta binasının resmi açılışının yapıldığı ve bazı resmî dairelerin hükümet konağına nakilleri.
04 Ekim 1910 – Mersin sancağının ikinci sınıf livaya yükseltilmesi.
05 Ekim 1914 – Mersin’de bulunan ecnebi postanelerin kapatıldığı.
26 Ekim 1914 – Mersin’de un fabrikatörü Yunanlı Kostantin ve Dimostini Likyar Duplus’un hileli unları hakkında.
26 Ekim 1916 – Mersin’in deniz dalgaları sonucu meydana gelen arazinin parça parça bölünüp müzayedeye konularak talibine satılması.
27 Ekim 1921 – Daha önce kaza haline getirilen Mersin ve Adana’nın önem kazanması sebebiyle sancak haline getirilmesi.
13 Ekim 1939 – İçel’de fırtınanın maddi hasara yol açtığı.
16 Ekim 1941 – Refah vapurunda şehit olan denizcilerimiz için Mersin asri mezarlığında ayrı bir yer ayrılarak şehitlik haline getirilmesi.
27 Ekim 1953 – Başbakan Adnan Menderes’in Mersin’de yaptığı konuşma.
19 Ekim 1957 – Mersin limanı inşaatına ait filmlerin banyo edilmek üzere yurt dışına çıkarılmasına izin verilmesi.

Mersin İskelesi Ekim 2021 Bülteni – Aydın Sevim

Mersin ve yakın çevresine ilişkin tarih, kültür, sanat araştırmaları yapar, çok sayıda kitabı ve çevirisi vardır.

scroll to top